De openbare ruimte rondom het recent gerenoveerde winkelcentrum Middenhoven is vernieuwd. Naast vernieuwing van de voet- en fietspaden van Grote Beer, Brink en Melkweg, zijn ook de rijweg aangepakt, de parkeerplaatsen opnieuw ingericht en 20 nieuwe plekken toegevoegd en de groeikansen van de bomen verbeterd. Civilink Ingenieursbureau maakte op basis van het landschappelijk ontwerp van de gemeente Amstelveen het Definitief Ontwerp, bestektekeningen en RAW-bestek hiervoor.

Vernieuwing groen

Amstelveen is een groene gemeente en hecht veel waarde aan groen. Bomen maken hier een belangrijk onderdeel van uit. In de oude situatie stonden veel bomen tussen de parkeervakken of in de smalle bermen langs de rijweg. Deze bomen hadden hierdoor weinig ruimte om te groeien tot een gezonde volwassen boom en hadden een matige kwaliteit. Deze zijn vervangen door nieuwe bomen. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met meer groeiruimte. Ook zijn diverse nieuwe groenstroken (heestervakken) aangelegd en zijn bestaande groenstroken gerenoveerd. Vooruitlopend op het broedseizoen zijn conform de Flora en Faunawet de te kappen bomen gecontroleerd op bewoonde nesten.

Oude situatie Nieuwe situatie
herinrichting middenhoven oud 396x214px herinrichting middenhoven nieuw 396x229px