In overleg met het Hoogheemraadschap is het groot onderhoud van de Ringdijk aangegrepen om de waterkering op de gewenste hoogte te brengen en duurzaam in te richten. Civilink heeft voor de gemeente Haarlemmermeer de engineering verzorgd voor circa 20 kilometer van de ruim 60 kilometer lange Ringdijk van de Haarlemmermeer: Lisserdijk, Huigsloterdijk, Nieuwe Meerdijk, Akerdijk, Vijfhuizerdijk en de Hillegommerdijk. Het gaat zowel om delen van de dijk binnen en buiten de bebouwde kom.

In de ontwerpfase hebben we de verkeerskundige maatregelen uitgewerkt tot presentatietekeningen voor de participatie met de bewoners en bedrijven langs de dijk. Belangrijk was enerzijds de duurzaam veilige inrichting en het terugbrengen van de snelheid en anderzijds de bereikbaarheid van de percelen. Dit vroeg maatwerk en individuele afstemming.

Civilink heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen Voorlopig Ontwerp;
  • Inventariseren van kabels en leidingen;
  • Opstellen van adviezen met betrekking tot de toe te passen verhardingsconstructies;
  • Opstellen van een ontwerp voor de openbare verlichting;
  • Opstellen van het Definitief Ontwerp;
  • Communicatie met de bewoners en belanghebbenden het verwerken van de inspraakreacties;
  • Het verzorgen van de communicatie met de beheerder van de waterkering;
  • Opstellen van het bestek, tekeningen en een besteksraming;
  • Ondersteuning in de aanbestedingsfase en opstellen van de NvI.

 

ringdijk haarlemmermeer_312x320px