De gemeente besloot de verkeerssituatie rondom de Hillegommerbrug aan te pakken. Dit alles om de verkeerveiligheid van het langzaam verkeer te verbeteren, de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen en de hoeveelheid doorgaand verkeer te verminderen.  

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, is tijdens de voorbereiding besloten de uitvoering in de zomervakantie te doen. In zes weken tijd zijn rijbaan, troittoirs, groenvoorzieningen en openbare verlichting vernieuwd en daarna is de Meerlaan weer opengesteld. Door goede voorbereiding en uitvoering zijn de werkzaamheden op tijd en naar tevredenheid opgeleverd.

De werkzaamheden van Civilink:

  • Uitwerken vastgesteld ontwerp naar definitief ontwerp;
  • Organiseren en voeren van overleggen met nutsbedrijven;
  • Uitvoeren asfalt- en bodemonderzoeken en onderzoek naar aanwezige natuurwaarden;
  • Opstellen verhardingsadvies;
  • Voorbereiden, aanvragen en monitoren vergunningen;
  • Opstellen bestekstekeningen, RAW-bestek, bijlagen (grondbalans en V&G-plan) en directieraming;
  • Opstellen Nota van Inlichtingen en werkbestek;
  • Verzorgen aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding (tot en met onderhoudsperiode).